Imago-onderzoek: Hoe denkt men over de Nederlandse boer?

Achtergrond

In het Land van Cuijk is een strategische regiovisie vastgesteld, die aangeeft waar de kracht van de regio ligt en in welke richting de regio zich de komende jaren wil ontwikkelen. De agrofoodketen is hierin één van de speerpunten en voor deze keten is een PR-plan ontwikkeld om burgers, beleidsmakers en belangengroepen meer inzicht te geven in deze sector.

  

Voordat het plan uitgevoerd werd, is een imago-onderzoek uitgevoerd als 0-meting. 

  


Onderwerpen

Geïnventariseerd is, wat het imago is van de agrofoodsector bij burgers. Daarnaast is onderzocht in welke onderwerpen de doelgroepen geïnteresseerd zijn. 

 

Onderzoeksmethodiek

Verdeeld over meerdere woonkernen in het Land van Cuijk, zijn meer dan 400 bewoners uitgenodigd om een schriftelijke vragenlijst in te vullen. Het veldwerk werd binnen één week uitgevoerd. 

 

Resultaat

Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste mensen niet echt een beeld hebben van de agrofoosector. Men heeft vooral associaties met wat je aantreft in een boerenbedrijf. Er wordt een beeld geschetst van hard en veel werken en weinig financiële zekerheden. Veel mensen betwijfelen of het dierenwelzijn voldoende prioriteit heeft bij boeren. 

Mensen dragen de boeren een warm hart toe en vindt de sector belangrijk. 

 

Op  basis van het onderzoek ontwikkelden wij burgertypen en gaven we per type communicatie-advies op maat.